Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dovolujeme si Vás níže informovat o zpracování Vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů. Totéž platí i pro naše zaměstnance a jiné osoby, které s námi spolupracují. Jedná se zejména o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, ve znění účinném od 25.05.2018 (dále jen „Nařízení“), a dále zákon č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů, v aktuálně účinném znění.

Tato informace se netýká osobních údajů právnických osob včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.

V následujícím textu naleznete informace o způsobu, rozsahu, účelu, právním základu, době zpracování, příjemců Vašich osobních údajů a o Vašich s tím souvisejících právech.

Tato informace je uveřejněna na naší webové stránce www.kelvin.cz můžete se tak k ní v budoucnu kdykoliv vrátit.

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
 1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost KELVIN ELEKTRO s.r.o., se sídlem Masarykova 20, 572 01 Polička, IČO: 27511171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23160
 2. Kontaktní údaje správce jsou následující:
  1. adresa pro doručování: Kelvin Elektro s.r.o., Masarykova 20, 572 01, Polička
  2. adresa elektronické pošty: kelvin@kelvin.cz
 3. Správce informuje, že nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 a násl. Nařízení.
 1. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že:
  1. takové zpracování je nezbytné pro oprávněný zájem správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, a to konkrétně spočívající v:
   1. zabezpečení ochrany majetku, jakož i ochrany proti neodůvodněnému uplatňování nároků vůči správci;
   2. vyřizování dotazů;
   3. vyřizování stížností;
   4. podpoře obchodní činnosti správce, zejm. formou rozesílání elektronických obchodních sdělení správce jeho zákazníkům, přičemž vůči takovému rozesílání lze podat námitku (více informací viz kapitola NÁMITKA PROTI PŘÍMÉMU MARKETINGU);
  2. zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení, a to konkrétně zejména pro:
   1. vyřizování reklamací dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele;
   2. plnění povinností uložených správci dalšími obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;
  3. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení; nebo
    
  4. ke  zpracování jste udělil(a) souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, a to konkrétně:
   1. souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem registraci na e-shopu správce; či
   2. souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem zasílání elektronických obchodních sdělení správce, nejste-li jeho zákazníkem
 1. ÚČEL A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů při Vašem nákupu na e-shopu správce je plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem, včetně doručení zakoupeného zboží a případného následného řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem. Pro účely realizace nákupu, resp. prodeje v rámci e-shopu tak správce provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, fakturační a dodací adresa (pokud se liší od fakturační), údaje o zakoupeném zboží a údaje související s platbou za zboží.
 2. Účelem zpracování Vašich osobních údajů při Vaší registraci na e-shopu správce je pohodlnější nakupování bez nutnosti v budoucnu opětovně vyplňovat stejné údaje při odeslání objednávky, jako jsou již zadané v registraci. Pro účely registrace tak správce zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, fakturační a dodací adresa (pokud se liší od fakturační).
 3. Pro účely vyřízení reklamace správce zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, fakturační a dodací adresa (pokud se liší od fakturační), údaje o reklamovaném zboží, jakož i údaje uvedené zákazníkem při uplatnění reklamace.
 4. Pro vyřešení stížností správce zpracovává Vaše následující osobní údaje (v závislosti na způsobu podání stížnosti): jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, korespondenční adresa, údaje uvedené subjektem ve stížnosti.
 5. Za účelem poskytování telefonické nebo e-mailové podpory správce zpracovává Vaše následující osobní údaje (v závislosti na způsobu podání dotazu): jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, korespondenční adresa, údaje uvedené subjektem v dotazu.
 6. Pro účel přímého marketingu správce zpracovává Vaše následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa.
 7. Ověření Vaší spokojenosti s nákupem správce zjišťuje prostřednictvím e-mailového dotazníku v rámci programu “Ověřeno zákazníky”, který se zasílá deset dní po uskutečnění nákupu ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jejich zasílání neodmítnete. Pro účely zpětné vazby a analýzy tržního postavení se zpracovávají Vaše osobní údaje: zakoupené zboží, e-mailová adresa.
 8. Správce Vaše osobní údaje zpracovává jak automatizovaně v informačních systémech, tak manuálně prostřednictvím svých zaměstnanců, popř. zaměstnanců příjemců (k příjemcům viz níže).
 9. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení.
 1. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Osobní údaje, které o Vás správce zpracovává, pocházejí z následujících zdrojů:
  1. údaje jste sám/sama poskytl(a) správci zejm. v souvislosti s uzavřením smlouvy či v rámci souhlasu se zpracováním osobních údajů;
  2. údaje pocházejí ze svým účelem kompatibilních veřejných zdrojů, seznamů a evidencí, jako jsou např. obchodní rejstřík a živnostenský rejstřík.
 1. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání uzavřené smlouvy a dále po promlčecí dobu jakéhokoli nároku ze smlouvy vyplývajícího a dále pak po předepsanou archivační dobu
 2. Vaše osobní údaje budou správcem rovněž zpracovávány po dobu vedení případných soudních sporů.
 3. Pokud však správce Vaše osobní údaje zpracovává na základě Vašeho souhlasu, pak takové osobní údaje jsou u správce uloženy nejdéle po tu dobu, na kterou jste mu udělili svůj souhlas s takovým zpracováním, tj. zpravidla po dobu 3 let od udělení souhlasu, nebo do odvolání Vašeho souhlasu, odvoláte-li jej ještě před uplynutím této doby.
 1. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Příjemci Vašich osobních údajů jsou zasílatelské společnosti, dále subjekty podílející se na realizaci plateb na základě kupní smlouvy, subjekty zajišťující technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat, subjekty zajišťující dodavatelské a reklamační služby, subjekty zajišťující dotazování zákaznické zkušenosti a hodnocení produktů, subjekty technicky zajišťující rozesílku obchodních sdělení, subjekty poskytující analytický software a reklamní prostor, subjekty, které poskytují výdej objednaného zboží na prodejnách a dále osoby zajišťující marketingové služby pro správce.
 2. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů mohou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné orgány veřejné moci v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
 3. Správce nemá v úmyslu předávat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci vyjma předání společnosti GOOGLE, Inc., která se přihlásila k dodržování tzv. štítu EU–USA na ochranu soukromí (více informací viz https://policies.google.com/).
 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
 1. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření smlouvy se správcem a pro její plnění, tudíž bez jejich poskytnutí není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.
 2. Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte vůči správci následující práva:
 1. Právo na přístup

  Můžete správce požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracovává.

  Společnost KELVIN ELEKTRO s.r.o. informace o správě osobních údajů poskytne subjektu údajů na základě doručené písemné žádosti. Poskytnutí informace je bezplatné, pokud se neprokáže, že žádost je neopodstatněná nebo nepřiměřená anebo má opakující se povahu. V takovém případě, má společnost KELVIN ELEKTRO s.r.o. nárok požadovat přiměřený administrativní poplatek nebo odmítnout tuto žádost. Při pochybnostech v souvislosti s totožností fyzické osoby, má společnost KELVIN ELEKTRO s.r.o. právo požadovat poskytnutí dodatečných informací, které povede k dostatečnému potvrzení totožnosti fyzické osoby.

  Společnost KELVIN ELEKTRO s.r.o. poskytne požadované informace ve stručné, transparentní, srozumitelné a lehce dostupné formě, formulované jasně a jednoduše, a to nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti. Informace se poskytnou vždy v takové formě, v jaké bylo o ně požádáno (elektronicky tudíž e-mailem, nebo v listinné podobě).
 1. Právo na opravu

  Můžete požádat správce o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracovává. Společnost KELVIN ELEKTRO s.r.o.umožňuje opravu osobních údajů prostřednictvím online přístupu na stránkách kelvin.cz. Po přihlášení k účtu můžete své údaje měnit na aktuální. Pokud neznáte svůj přístup k účtu, lze si nechat zaslat heslo k účtu prostřednictvím funkce “zapomenuté heslo”.
 2. Právo na výmaz

  Můžete správce požádat, aby vymazal Vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:
  1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  2. odvolal(a) jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
  3. vznesl(a) jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo jste vznesl(a) námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
  4. Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  5. Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské Unie nebo členského státu, které se na nás jakožto správce vztahuje;
  6. Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
 3. Právo na omezení zpracování

  Můžete správce požádat, aby omezil zpracování Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:
  1. popřel(a) jste přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  2. zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;
  3. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  4. vznesl(a) jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
 4. Právo na přenositelnost údajů

  V případech zpracování osobních údajů založených na souhlasu nebo smlouvě a zpracovávaných automatizovaně máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste správci poskytl(a), a právo předat tyto údaje jinému správci, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
 1. Právo na odvolání souhlasu

  Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste správci udělil(a) souhlas, kdykoliv odvolat, a to s účinky do budoucna. K odvolání souhlasu v jednotlivých případech zpracování Vašich osobních údajů naleznete více informací v kapitole ODVOLÁNÍ SOUHLASU.
 1. Právo vznést námitku

  Můžete vůči správci kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů prováděného na základě oprávněného zájmu správce a pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu správce. K právu vznést námitku v jednotlivých případech zpracování Vašich osobních údajů naleznete více informací v kapitole NÁMITKA PROTI PŘÍMÉMU MARKETINGU.
 1. Právo být informován

  Máte právo být správcem informován v případě, že nastalo porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, kdy je pravděpodobné, že tento případ bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob včetně Vás.
 1. Právo ve vztahu k automatizovanému zpracování

  Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.
 1. Právo podat stížnost
  Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno Nařízení, máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je v České republice Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky: www.uoou.cz.
 1. Za účelem uplatnění svých práv dle Nařízení či v případě jakýchkoli otázek nebo stížností se můžete obrátit na společnost KELVIN ELEKTRO s.r.o.  prostřednictvím e-mailu kelvin@kelvin.cz nebo písemně na adrese KELVIN ELEKTRO s.r.o., Masarykova 20, 572 01, Polička, Česká republika.
 2. Společnost KELVIN ELEKTRO s.r.o. prošetří každou stížnost a o výsledcích šetření stěžovatele informuje nejpozději do 30 dnů od doručení stížnosti. Pokud by si vyřízení stížnosti vyžadovalo delší dobu, bude stěžovatel o prodloužené lhůty pro šetření stížnosti informován písemně.
 1. ODVOLÁNÍ SOUHLASU
 1. Jakýkoliv souhlas, který jste společnosti KELVIN ELEKTRO s.r.o. udělil(a), můžete kdykoliv s účinky do budoucna odvolat, a to níže uvedenými způsoby.
 2. Souhlas se zasíláním elektronických obchodních sdělení správce lze odvolat buď:
  1. kliknutím na odhlašovací odkaz v doručeném obchodním sdělení nebo
  2. zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu kelvin@kelvin.cz nebo
  3. zasláním odvolání souhlasu písemně na adresu KELVIN ELEKTRO s.r.o., Masarykova 20, 572 01, Polička, Česká republika.
 3. Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v souvislosti s Vaší registrací na e-shopu lze odvolat buď:
  1. zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu kelvin@kelvin.cz nebo
  2. zasláním odvolání souhlasu písemně na adresu KELVIN ELEKTRO s.r.o., Masarykova 20, 572 01, Polička, Česká republika.
 4. Případné Vaše odvolání souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů však nebude mít účinky na zpracování, které proběhlo před odvoláním Vašeho souhlasu, ani na jeho zákonnost.
 1. NÁMITKA PROTI PŘÍMÉMU MARKETINGU

Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu, které je prováděno bez Vašeho souhlasu, máte právo kdykoli vůči správci bezplatně vznést námitku, a to e-mailem na e-mailovou adresu kelvin@kelvin.cz nebo písemně na adresu KELVIN ELEKTRO s.r.o., Masarykova 20, 572 01, Polička, Česká republika.

 1. UKLÁDÁNÍ COOKIES A ZPRACOVÁNÍ IP ADRESY
 1. Soubory cookie jsou malé soubory, které si ukládá internetový prohlížeč na žádost jednotlivých webových stránek. Webové stránky si mohou zpětně vyžádat obsah souboru. Lze tak poznat, které stránky jste navštívili, zda jste přihlášeni či jste vyplňovali nějaký formulář.
 1. Webová stránka správce www.kelvin.cz ukládá v souladu se zákony cookies do zařízení svých návštěvníků.
 2. Co se týče platnosti cookies, na webové stránce správce www.kelvin.cz se vyskytují:
  1. krátkodobé cookies (tzv. „session cookie“) - platí po dobu Vaší návštěvy na stránkách a několik minut po opuštění stránek;
  2. dlouhodobé cookies (tzv. „persistent cookie“) - platí několik dní až měsíců, zpravidla dokud je ručně neodstraníte ze svého prohlížeče. Usnadňují nastavení stránek.
 3. Používáním webové stránky správce www.kelvin.cz souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Většina prohlížečů má povoleno přijímání souborů cookies z výchozího nastavení. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svých webových prohlížečů. Návody naleznete zde:
 1. Webová stránka správce www.kelvin.cz používá nejen vlastní cookies, ale i cookies třetích stran, konkrétně od:
 • Google, Inc.

Informace, jak Google využívá data, když používáte webovou stránku www.kelvin.cz, naleznete zde.

 

Seznam, a.s.

Pro účely lépe cílené reklamy Seznam.cz sbírá informace o cookie, URL, která tato cookie navštívila a IP adresu. V případě dynamického retargetingu kód posílá ještě informaci o ItemID prohlíženého produktu a případně prohlížené kategorii. Tato data nejsou nijak spojena s osobními údaji uživatelů. Více informací zde.

 


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).